Aktualności

Uwaga! Pula środków na pożyczki unijne na wyczerpaniu!

19 marca 2019 Bez kategorii brak komentarzy

Pula środków na pożyczki unijne maleje z każdym dniem.

 

Maksymalny termin na wypłatę Małopolskiej Pożyczki dla Start-Upów to 19.04.2019 r., zostało już więc bardzo mało czasu na złożenie wniosku i zawarcie umowy!

Termin na wypłatę pożyczek w ramach Małej Pożyczki Inwestycyjnej dla województwa opolskiego to 06.05.2019 r. jednak limit środków maleje.

 

Zapraszamy do kontaktu i składania wniosków!

Spotkania informacyjne w Małopolsce – pożyczki unijne dla MŚP

15 lutego 2019 Aktualności brak komentarzy

We współpracy z Punktem Informacji Funduszy Europejskich w Krakowie zostaną zorganizowane spotkania informacyjne nt. pożyczek unijnych dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Temat spotkaniaTerminy spotkań
KrakówChrzanówNowy TargNowy SączTarnów
Rozwój z Funduszami – pożyczki unijne na rozwój firmy8 marca 20194 marca 201920 marca 20196 marca 2019

! odwołane

7 marca 2019

 

Szczegóły i rejestracja.

Nowa stopa bazowa: 1,87% od 01.01.2019 r.

15 lutego 2019 Aktualności brak komentarzy

Oprocentowanie pożyczek (Małej Pożyczki Inwestycyjnej, Małopolska Pożyczka dla Start-upów oraz Pożyczki Obrotowej) ustalane jest w oparciu o stopę bazową.

Dla pożyczek oprocentowanych na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008) dla każdego państwa członkowskiego publikowana jest tzw. stopa bazowa, do której dodaje się odpowiednią marżę wyrażoną w punktach bazowych ustaloną indywidualnie dla przedsiębiorcy przez organ udzielający pomocy. Marżę ustala się na podstawie dwóch kryteriów: tzw. ratingu (ustalonego w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy, w tym w szczególności jego zdolności kredytowej i wypłacalności) oraz poziomu zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy.

Dla pożyczek oprocentowanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – w wysokości stopy bazowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 245, poz. 1461 z późn. zm.). Dodatkowo stopa bazowa jest wykorzystywana do obliczania wartości udzielonej pomocy de minimis.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. stopa bazowa dla Polski wynosi 1,87%. Wysokość stopy bazowej ogłaszana jest przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Internecie pod adresem http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html