Aktualności

Uwaga na oszustów ! – Komunikat DFR

24 czerwca 2019 Bez kategorii brak komentarzy

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI DOLNOŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O. O.

O DZIAŁANIACH PRZESTĘPCZYCH PROWADZONYCH PRZEZ OSOBY PODSZYWAJĄCE

SIĘ POD POŚREDNIKA FINANSOWEGO

W UDZIELANIU POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW DOLNOŚLĄSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

 

W związku z powzięciem informacji o działaniach podmiotów/osób powołujących się na rzekomą współpracę z Pośrednikiem Finansowym [Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. lub innym (oficjalna lista Pośredników Finansowych współpracujących z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o. o. znajduje się na stronie www.dfr.org.pl w menu „OFERTA”)], polegających m. in. na pomocy w wypełnieniu dokumentacji pożyczkowej, przedstawieniu do podpisu dokumentów związanych z udzieleniem pożyczki, których stroną [pożyczkodawcą] jest spółka Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu lub/i Pośrednik Finansowy oraz pobieraniu prowizji lub innego rodzaju opłat z tytułu udzielenia finansowania ze środków Funduszu, w imieniu spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu [dalej: „DFR”] oświadczam, iż spółka DFR nie współpracuje ani nie zleciła żadnemu podmiotowi prowadzenia działalności w powyższym zakresie.

Wskazujemy, że osoby/podmioty te posługują się podrobionymi lub/i zmodyfikowanymi dokumentami pożyczkowymi [m. in. umowy pożyczki, weksle, deklaracje wekslowe] – stroną tych dokumentów, a w szczególności umów pożyczek, jest spółka DFR lub/i Pośrednik Finansowy, jako pożyczkodawca. Podkreślenia natomiast w tym miejscu wymaga, iż spółka DFR w ramach prowadzonej działalności w zakresie dotyczącym rozdysponowywania środków finansowych nie występuje jako podmiot udzielający pożyczek – nie udziela ich w imieniu własnym. Jedynie oficjalny Pośrednik Finansowy jest stroną umowy pożyczkowej i w jego imieniu działają wyłącznie osoby upoważnione. W celu weryfikacji przygotowania do transakcji, należy zwrócić się do danego oficjalnego Pośrednika Finansowego.

Ponadto, działania takich osób/podmiotów mają na celu wprowadzenie w błąd potencjalnych pożyczkobiorców w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci prowizji czy innego rodzaju należności z tytułu pomocy w uzyskaniu finansowania, co z całą stanowczością nie jest praktyką stosowaną przez spółkę DFR ani oficjalnych Pośredników Finansowych działających we współpracy ze spółką.

Ponieważ wszelka działalność tego rodzaju odbywa się bez wiedzy i zgody spółki DFR, a działania takich osób posiadają znamiona czynów zabronionych, spółka DFR podejmuje stosowne kroki prawne w celu ustalenia sprawców i zaprzestania dalszych procederów tego rodzaju.

Mając na uwadze powyższe, w razie powzięcia informacji o podobnych zdarzeniach, prosimy o niezwłoczne powiadomienie spółki DFR telefonicznie pod nr 71 736-06-20 lub e-mailem na adres biuro@dfr.org.pl . Wszelkie informacje w tym zakresie będą niezbędne dla wyjaśnienia sprawy i wskazania sprawców w/w działań.

Osoby/przedsiębiorstwa ubiegające się o pożyczkę, uprasza się o wzmożoną czujność w zakresie weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie osób działających po stronie pożyczkodawcy, a także sposobu prowadzenia spraw.

Uwaga! Pula środków na pożyczki unijne na wyczerpaniu!

19 marca 2019 Bez kategorii brak komentarzy

Pula środków na pożyczki unijne maleje z każdym dniem.

 

Maksymalny termin na wypłatę Małopolskiej Pożyczki dla Start-Upów to 19.04.2019 r., zostało już więc bardzo mało czasu na złożenie wniosku i zawarcie umowy!

Termin na wypłatę pożyczek w ramach Małej Pożyczki Inwestycyjnej dla województwa opolskiego to 06.05.2019 r. jednak limit środków maleje.

 

Zapraszamy do kontaktu i składania wniosków!

Spotkania informacyjne w Małopolsce – pożyczki unijne dla MŚP

15 lutego 2019 Aktualności brak komentarzy

We współpracy z Punktem Informacji Funduszy Europejskich w Krakowie zostaną zorganizowane spotkania informacyjne nt. pożyczek unijnych dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

Temat spotkaniaTerminy spotkań
KrakówChrzanówNowy TargNowy SączTarnów
Rozwój z Funduszami – pożyczki unijne na rozwój firmy8 marca 20194 marca 201920 marca 20196 marca 2019

! odwołane

7 marca 2019

 

Szczegóły i rejestracja.

Nowa stopa bazowa: 1,87% od 01.01.2019 r.

15 lutego 2019 Aktualności brak komentarzy

Oprocentowanie pożyczek (Małej Pożyczki Inwestycyjnej, Małopolska Pożyczka dla Start-upów oraz Pożyczki Obrotowej) ustalane jest w oparciu o stopę bazową.

Dla pożyczek oprocentowanych na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. Zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.1.2008) dla każdego państwa członkowskiego publikowana jest tzw. stopa bazowa, do której dodaje się odpowiednią marżę wyrażoną w punktach bazowych ustaloną indywidualnie dla przedsiębiorcy przez organ udzielający pomocy. Marżę ustala się na podstawie dwóch kryteriów: tzw. ratingu (ustalonego w oparciu o sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorcy, w tym w szczególności jego zdolności kredytowej i wypłacalności) oraz poziomu zabezpieczeń związanych z udzieleniem pomocy.

Dla pożyczek oprocentowanych na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – w wysokości stopy bazowej oraz zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o których mowa w Rozporządzeniu Nr 1407/2013 oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 245, poz. 1461 z późn. zm.). Dodatkowo stopa bazowa jest wykorzystywana do obliczania wartości udzielonej pomocy de minimis.

Od dnia 1 stycznia 2019 r. stopa bazowa dla Polski wynosi 1,87%. Wysokość stopy bazowej ogłaszana jest przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Internecie pod adresem http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html