Pożyczka rozwojowa dla Dolnego Śląska


Agencja Leasingu i Finansów S.A.

działająca jako Instytucja Finansująca, zawarła w dniu 30.01.2020 r. kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z zawartą umową ALiF S.A.  realizowała będzie projekt pod nazwą „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich firm działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Wartość realizowanego przez ALiF S.A. projektu wynosi 5 556 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 5 000 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Od 01.02.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka Rozwojowa”.

W sprawie wniosków prosimy o kontakt: tel. 71 77 19 105, dl@alif.pl.

Adresatami wsparcia są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • z województwa dolnośląskiego (posiadające siedzibę, oddział, stałe miejsce prowadzenia działalności lub adres zamieszkania na terenie Dolnego Śląska)

MŚP:

 • nie więcej niż 250 pracowników
  oraz
 • nie więcej niż 50 mln Euro obrotu rocznego lub
  nie więcej niż 43 mln Euro rocznej sumy bilansowej


Wartość pożyczki: do 1 000 000 zł.

 • Mikropożyczka Rozwojowa: do 100 000,00 zł – dla mikro i małych firm
 • Pożyczka Rozwojowa: od 100 001,00 zł do 1 000 000,00 dla mikro i małych i średnich firm.

Oprocentowanie (w skali roku):

 • 1,84% dla mikro firm (stałe w całym okresie finansowania),
 • 1,84% + marża (marża max 4%), zależnie od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń, dla firm pozostałych.

Wkład własny nie jest wymagany.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki:

 • 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pożyczki, bez względu na liczbę transz,
 • wypłata kolejnych transz – po rozliczeniu poprzednich.

Termin na rozliczenie pożyczki (okazanie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem:

 • 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla pożyczek do 500 000,00 zł (możliwe wydłużenie do 180 dni),
 • 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla pożyczek powyżej 500 000,00 zł (możliwe wydłużenie do 360 dni).

Maksymalny okres spłaty: max 84 miesiące, od momentu uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.

Karencja – max 6 miesięcy od dnia uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jedna firma może ubiegać się o więcej niż jedną pożyczkę, przy czym każda musi być przeznaczona na inny cel.


Pożyczka na warunkach preferencyjnych (z pomocą de minimis – oprocentowanie 1,84%) może być udzielona wyłącznie  mikroprzedsiębiorstwom.


Pożyczka może być przeznaczona na:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Powyższe cele realizowane będą poprzez inwestycje związane między innymi z:

 • wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy.

Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.


Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% wypłaconych środków wypłaconych.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe:

 • dla pożyczki o wartości do 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 50% pożyczki,
 • dla pożyczki o wartości powyżej 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 25% pożyczki

przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Wykluczenia finansowania

Nie jest możliwe finansowanie:

 • wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. IV powyżej;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba, że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacjiInwestycji

 • Złożenie wniosku o pożyczkę osobiście lub pocztą w siedzibie ALiF S.A.
 • Ocena zdolności kredytowej.
 • Decyzja kredytowa.
 • Zawarcie umowy  i ustanowienie zabezpieczeń .
 • Wypłata pożyczki – max 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy (co oznacza, że pożyczka musi być wypłacona najpóźniej w tym terminie, możliwa jest wypłata w dniu następnym po podpisaniu umowy).
 • Rozliczenie wydatków – max 90/180 dni od wypłaty pożyczki (ze względu na charakter inwestycji termin na rozliczenie może być przedłużony do max 180/360 dni – zależnie od kwoty pożyczki).
 • Kontrola wydatkowania środków.

 • weksel in blanco – obligatoryjnie
 • zabezpieczenie na finansowanym środku trwałym (zastaw rejestrowy / przewłaszczenie)
 • hipoteka
 • poręczenie osoby fizycznej / spółki
 • dobrowolne poddanie się egzekucji
 • przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej
 • cesja kontraktu
 • inne

Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą pożyczki.

Możliwe jest pobierania opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.