Pożyczka rozwojowa dla Dolnego Śląska


Agencja Leasingu i Finansów S.A.

działająca jako Instytucja Finansująca, zawarła w dniu 30.01.2020 r. kolejną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z zawartą umową ALiF S.A.  realizowała będzie projekt pod nazwą „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich firm działających na terenie województwa dolnośląskiego.

Wartość realizowanego przez ALiF S.A. projektu wynosi 5 556 000,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 5 000 000,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Od 01.02.2020 r. rozpoczynamy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego „Pożyczka Rozwojowa”.

Uwaga!

Aktualne warunki udzielania pożyczek w ramach projektu Pożyczka Rozwojowa przedstawiono na schemacie.

Pobierz poniższy schemat:

 

W sprawie wniosków prosimy o kontakt: tel. 605 367 401 lub 71 77 19 105, dl@alif.pl.

Adresatami wsparcia są:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • z województwa dolnośląskiego (posiadające siedzibę, oddział, stałe miejsce prowadzenia działalności lub adres zamieszkania na terenie Dolnego Śląska)

MŚP:

 • nie więcej niż 250 pracowników
  oraz
 • nie więcej niż 50 mln Euro obrotu rocznego lub
  nie więcej niż 43 mln Euro rocznej sumy bilansowej


Wartość pożyczki: do 1 000 000 zł.

 • Mikropożyczka Rozwojowa: do 100 000,00 zł – dla mikro i małych firm
 • Pożyczka Rozwojowa: od 100 001,00 zł do 1 000 000,00 dla mikro i małych i średnich firm.
 • Pożyczka Obrotowa COVID do 250 000 dla mikro i małych i średnich firm.

Oprocentowanie (w skali roku):

 • zgodnie ze schematem,

Wkład własny nie jest wymagany.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki:

 • 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy pożyczki, bez względu na liczbę transz,
 • wypłata kolejnych transz – po rozliczeniu poprzednich.

Termin na rozliczenie pożyczki (okazanie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem:

 • 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla pożyczek do 500 000,00 zł (możliwe wydłużenie do 270 dni),
 • 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy dla pożyczek powyżej 500 000,00 zł (możliwe wydłużenie do 360 dni).

Jedna firma może ubiegać się o więcej niż jedną pożyczkę, przy czym każda musi być przeznaczona na inny cel.

Maksymalny okres spłaty liczony od momentu uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy zgodnie ze schematem.

Karencja podstawowa– max 6 miesięcy od dnia uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Karencja dodatkowa oraz wakacje kredytowe dla firm dotkniętych skutkami COVID:

 • Karencja dodatkowa – max do 30.06.2021 r., dla pożyczek, w których nie rozpoczęto spłaty kapitału  (może wydłużyć okres spłaty).
 • Wakacje kredytowe – max do 30.06.2021 r., dla pożyczek w których rozpoczął się okres spłaty kapitału (mogą wydłużyć okres spłaty).


Pożyczka na warunkach preferencyjnych (z pomocą de minimis – od 01.03.2021 r. oprocentowanie 0,15%) może być udzielona wyłącznie  mikroprzedsiębiorstwom.


Pożyczka może być przeznaczona na:

 • przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
 • przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycje przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności,
 • na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 (obecnie zawieszona).

Powyższe cele realizowane będą poprzez inwestycje związane między innymi z:

 • wprowadzeniem przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług,
 • rozwojem/ rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa,
 • inwestycjami w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,
 • sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również na sfinansowanie kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w przypadku Pożyczki Obrotowej COVID) – obecnie zawieszona

Udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.


Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% wypłaconych środków wypłaconych.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe:

 • dla pożyczki o wartości do 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 50% pożyczki,
 • dla pożyczki o wartości powyżej 500 000,00 zł wyłącznie do wysokości 25% pożyczki

przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego musi być bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Finansowanie kapitału obrotowego  w ramach Pożyczki Obrotowej jest możliwe do 250 000,00 zł.

Pożyczki udzielane na podstawienie Rozporządzenia COVID nie mogą być wyższe niż:

 • dwukrotności rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierw-szych dwóch lat działalności; albo
 • 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r. 
 • Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.
 • W przypadku pożyczki, której termin zapadalności przypada najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r., kwota główna pożyczki może być wyższa jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i pod warunkiem zachowania proporcjonalności pomocy.

Wykluczenia finansowania

Nie jest możliwe finansowanie:

 • wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone);
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji określonym w pkt. IV powyżej;
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiące lokatę kapitału;
 • finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
 • finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
 • finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych chyba, że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo – pobytowych świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba, że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacjiInwestycji

 • Złożenie wniosku o pożyczkę osobiście lub pocztą w siedzibie ALiF S.A.
 • Ocena zdolności kredytowej.
 • Decyzja kredytowa.
 • Zawarcie umowy  i ustanowienie zabezpieczeń .
 • Wypłata pożyczki – max 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy (co oznacza, że pożyczka musi być wypłacona najpóźniej w tym terminie, możliwa jest wypłata w dniu następnym po podpisaniu umowy).
 • Rozliczenie wydatków – max 90/180 dni od wypłaty pożyczki (ze względu na charakter inwestycji termin na rozliczenie może być przedłużony do max 180/360 dni – zależnie od kwoty pożyczki).
 • Kontrola wydatkowania środków.

 • weksel in blanco – obligatoryjnie
 • zabezpieczenie na finansowanym środku trwałym (zastaw rejestrowy / przewłaszczenie)
 • hipoteka
 • poręczenie osoby fizycznej / spółki
 • dobrowolne poddanie się egzekucji
 • przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej
 • cesja kontraktu
 • inne

Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą pożyczki.

Możliwe jest pobierania opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

Karta produktu: pobierz

Regulamin: pobierz

Schemat (od 01.03.2021): pobierz

Lista instrumentów pomocowych: pobierz

Zasady kumulacji pomocy: pobierz

W sprawie wniosków prosimy o kontakt: tel. 71 77 19 105, dl@alif.pl.