Małopolska pożyczka dla Start-upów

Pożyczki unijne


Agencja Leasingu i Finansów

działająca jako Instytucja Finansująca, zawarła w dniu 14.09.2017 r. Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W związku z zawartą Umową realizowany jest projekt pod nazwą „Małopolska pożyczka dla Start-upów”, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP we wczesnej fazie rozwoju (Start-up), działających na terenie województwa małopolskiego. Wartość realizowanego projektu wynosi 8,9 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 8 mln zł. Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Od 01.10.2017 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego
„Małopolska pożyczka dla Start-upów”.

– Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
– W początkowej fazie rozwoju (Start-up)
– Z województwa małopolskiego

MŚP
nie więcej niż 250pracowników
oraz
nie więcej niż 50 mln Euro obrotu rocznego lub
nie więcej niż 43 mln Euro rocznej sumy bilansowej

Start-up

MŚP działające na rynku w momencie zawarcia Umowy Inwestycyjnej nie dłużej, niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej.

Dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

– dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG;

– dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;

– dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki;

– dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w KRS;

– dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS;

– dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego;

z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.


Wartość pożyczki: od 10 000 zł do 800 000 zł.

Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania:
– 1,87% dla firm działających w obszarze „inteligentnych specjalizacji” lub na obszarze o niskiej aktywności gospodarczej
– 1,87% + marża (marża min 4%, zależnie od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń), dla firm pozostałych

Wkład własny nie jest wymagany.

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Maksymalny okres spłaty: max 84 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.

Karencja – max 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Jedna firma może ubiegać się o max dwie pożyczki.


Finansowanie z pomocą de minimis – oprocentowanie 1,85%.

Przedsiębiorstwa:
– działające w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (nauki o życiu (life sciences); energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego). Szczegółowy opis w pliku do pobrania.

– działające na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowki, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki).


Pożyczka może być przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

– inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

– rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny)

– inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)

– przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu)

– finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.


Ograniczenia w finansowaniu

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % wypłaconych środków.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać nie więcej niż dwie pożyczki.

Wykluczenia finansowania

Nie jest możliwe finansowanie:
– wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

– refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;

– refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;

– spłatę zobowiązań publiczno – prawnych;

– finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

– finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa;

– finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

– finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

– finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

– finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

– finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

– finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

– finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

– finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Złożenie wniosku o pożyczkę osobiście lub pocztą (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówkach Partnerskich na terenie Małopolski).

Ocena zdolności kredytowej.

Decyzja kredytowa.

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i ustanowienie zabezpieczeń (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówkach Partnerskich na terenie Małopolski).

Wypłata pożyczki – max 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy (co oznacza, że pożyczka musi być wypłacona najpóźniej w tym terminie, możliwa jest wypłata w dniu następnym po podpisaniu umowy).

Rozliczenie wydatków – max 90 dni od wypłaty pożyczki (ze względu na charakter inwestycji termin na rozliczenie może być przedłużony do max 180 dni).

Kontrola wydatkowania środków.

– weksel in blanco – obligatoryjnie

– zabezpieczenie na finansowanym środku trwałym (zastaw rejestrowy / przewłaszczenie)

– hipoteka

– poręczenie osoby fizycznej / spółki

– dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika

– przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej

– cesja kontraktu

– inne

Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.

Bank Spółdzielczy w Zatorze

– Centrala32-640 Zator, ul. Różana 2
– Oddział w Przeciszowie 32-641 Przeciszów, ul. Długa 4
– Oddział w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Piastowska 17

AK-TRAILERS Justyna Buchta
31-532 Kraków, ul. Jana Karola Chodkiewicza nr 5

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą pożyczki.

Możliwe jest pobierania opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.