admin

Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego

16 stycznia 2019 disabled comments

Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego

Pożyczki unijne - przedsiębiorcze opolskie 

Agencja Leasingu i Finansów S.A.

działająca jako Instytucja Finansująca, zawarła w dniu 25.09.2017 r. Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z zawartą Umową realizowany jest projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze opolskie”, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP, działających na terenie województwa opolskiego.

Wartość realizowanego projektu wynosi 9,4 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 8 mln zł
Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Od 01.10.2017 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego
„Pożyczka Inwestycyjna dla województwa opolskiego”.

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • z województwa opolskiego

MŚP:
nie więcej niż 250pracowników
oraz
nie więcej niż 50 mln Euro obrotu rocznego lub
nie więcej niż 43 mln Euro rocznej sumy bilansowej


Wartość pożyczki: do 150 000 zł.

Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania:
– 1,87% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (de minimis)
– 1,87% + marża (marża zależna od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń), dla firm pozostałych

Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Maksymalny okres spłaty:
– max 60 miesięcy – bez preferencji
– max 84 miesiące – dla firm działających w obszarze preferencji
od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy

Karencja:
– max 6 miesięcy – bez preferencji
– max 24 miesiące – dla firm działających w obszarze preferencji
od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Jedna firma może ubiegać się o max jedną pożyczkę.


Priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Inwestycyjną Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):

– chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych)

– budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna)

– przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali)

– przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć)

– rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka)

– procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

W ramach Produktu Finansowego MPI, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać:
– przedsiębiorstwa ekologiczne, tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju

– przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi

Preferencje, z których mogą skorzystać Przedsiębiorstwa wskazane powyżej polegają na:
– wydłużeniu okresu spłaty MPI maksymalnie do 84 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty MPI
– wydłużeniu karencji w spłacie MPI z 6 miesięcy do maksymalnie 24 miesięcy od dnia jej uruchomienia
Karencja nie wydłuża okresu spłaty MPI.

Preferencje mogą występować łącznie w ramach jednej MPI.


Do każdej Inwestycji realizowanej w ramach MPI, udzielonej MŚP niebędącym Start-up’em Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej, niż 5% wartości Inwestycji brutto.

Start-up

MŚP działające na rynku w momencie zawarcia Umowy Inwestycyjnej nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej.

Dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

– dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG;

– dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;

– dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki;

– dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w KRS;

– dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS;

– dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego;

z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.


– Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020

– Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

– Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu

Inwestycja musi być realizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

Ograniczenia finansowania:

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% MPI.

Wykluczenia finansowania:

W ramach MPI nie jest możliwe:
– finansowanie majątku obrotowego;

– refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;

– spłata zobowiązań publiczno-prawnych

– finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą

– pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;

– nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;

– finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

– refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

– finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

– finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

– finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

– finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

– finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

– finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;

– finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

– finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

– finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Złożenie wniosku o pożyczkę osobiście lub pocztą (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówce Partnerskiej w Opolu).

Ocena zdolności kredytowej.

Decyzja kredytowa.

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i ustanowienie zabezpieczeń (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówce Partnerskiej w Opolu).

Wypłata pożyczki – max 3 miesiące od zawarcia umowy (co oznacza, że pożyczka musi być wypłacona najpóźniej w tym terminie, możliwa jest wypłata w dniu następnym po podpisaniu umowy).

Rozliczenie wydatków – max 90 dni od wypłaty pożyczki (ze względu na charakter inwestycji termin na rozliczenie może być przedłużony do max 180 dni).

Kontrola wydatkowania środków.

Placówka Partnerska:
CITY FINANCE
45-356 Opole
ul. 1 Maja 111

– weksel in blanco – obligatoryjnie

– zabezpieczenie na finansowanym środku trwałym (zastaw rejestrowy / przewłaszczenie)

– hipoteka

– poręczenie osoby fizycznej / spółki

– dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika

– przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej

– cesja kontraktu

– inne

Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.

Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą pożyczki.

Możliwe jest pobierania kar za niewykonanie postanowień Umowy Inwestycyjnej oraz opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

By admin