Mała Pożyczka Inwestycyjna dla woj. opolskiego

Agencja Leasingu i Finansów S.A.

działająca jako Instytucja Finansująca, zawarła w dniu 25.09.2017 r. Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z zawartą Umową realizowany jest projekt pod nazwą „Przedsiębiorcze opolskie”, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP, działających na terenie województwa opolskiego.

Wartość realizowanego projektu wynosi 9,4 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 8 mln zł
Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Od 01.10.2017 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego
„Mała Pożyczka Inwestycyjna dla województwa opolskiego”.

 1. 1
  Adresaci wsparcia

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  • z województwa opolskiego

  MŚP:
  nie więcej niż 250pracowników
  oraz
  nie więcej niż 50 mln Euro obrotu rocznego lub
  nie więcej niż 43 mln Euro rocznej sumy bilansowej

 2. 2
  Podstawowe parametry

  Wartość pożyczki: do 150 000 zł.

  Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania:
  – 1,87% na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (de minimis)
  – 1,87% + marża (marża zależna od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń), dla firm pozostałych

  Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.

  Maksymalny okres spłaty:
  – max 60 miesięcy – bez preferencji
  – max 84 miesiące – dla firm działających w obszarze preferencji
  od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy

  Karencja:
  – max 6 miesięcy – bez preferencji
  – max 24 miesiące – dla firm działających w obszarze preferencji
  od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

  Jedna firma może ubiegać się o max jedną pożyczkę.

 3. 3
  Preferencje w finansowaniu

  Priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Inwestycyjną Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):

  – chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych)

  – budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna)

  – przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali)

  – przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć)

  – rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka)

  – procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

  W ramach Produktu Finansowego MPI, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać:
  – przedsiębiorstwa ekologiczne, tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju

  – przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi

  Preferencje, z których mogą skorzystać Przedsiębiorstwa wskazane powyżej polegają na:
  – wydłużeniu okresu spłaty MPI maksymalnie do 84 miesięcy, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty jakiejkolwiek kwoty MPI
  – wydłużeniu karencji w spłacie MPI z 6 miesięcy do maksymalnie 24 miesięcy od dnia jej uruchomienia
  Karencja nie wydłuża okresu spłaty MPI.

  Preferencje mogą występować łącznie w ramach jednej MPI.

 4. 4
  Wkład własny

  Do każdej Inwestycji realizowanej w ramach MPI, udzielonej MŚP niebędącym Start-up’em Pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej, niż 5% wartości Inwestycji brutto.

  Start-up

  MŚP działające na rynku w momencie zawarcia Umowy Inwestycyjnej nie dłużej niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej.

  Dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

  – dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG;

  – dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;

  – dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki;

  – dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w KRS;

  – dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS;

  – dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego;

  z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.

 5. 5
  Przeznaczenie finansowania

  – Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020

  – Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

  – Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu

  Inwestycja musi być realizowana w granicach administracyjnych województwa opolskiego.

 6. 6
  Ograniczenia i wykluczenia finansowania

  Ograniczenia finansowania:

  Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% MPI.

  Wykluczenia finansowania:

  W ramach MPI nie jest możliwe:
  – finansowanie majątku obrotowego;

  – refinansowanie zadłużenia, w tym spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;

  – spłata zobowiązań publiczno-prawnych

  – finansowanie celów niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą

  – pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub celów konsumpcyjnych;

  – nakładanie się finansowania z EFSI, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej i zagranicznej;

  – finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;

  – refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

  – finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

  – finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

  – finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

  – finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

  – finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

  – finansowanie likwidacji ani budowy elektrowni jądrowych;

  – finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

  – finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

  – finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 7. 7
  Procedura ubiegania się o pożyczkę

  Złożenie wniosku o pożyczkę osobiście lub pocztą (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówce Partnerskiej w Opolu).

  Ocena zdolności kredytowej.

  Decyzja kredytowa.

  Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i ustanowienie zabezpieczeń (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówce Partnerskiej w Opolu).

  Wypłata pożyczki – max 3 miesiące od zawarcia umowy (co oznacza, że pożyczka musi być wypłacona najpóźniej w tym terminie, możliwa jest wypłata w dniu następnym po podpisaniu umowy).

  Rozliczenie wydatków – max 90 dni od wypłaty pożyczki (ze względu na charakter inwestycji termin na rozliczenie może być przedłużony do max 180 dni).

  Kontrola wydatkowania środków.

  Placówka Partnerska:
  CITY FINANCE
  45-356 Opole
  ul. 1 Maja 111

 8. 8
  Zabezpieczenia

  – weksel in blanco – obligatoryjnie

  – zabezpieczenie na finansowanym środku trwałym (zastaw rejestrowy / przewłaszczenie)

  – hipoteka

  – poręczenie osoby fizycznej / spółki

  – dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika

  – przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej

  – cesja kontraktu

  – inne

  Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.

 9. 9
  Opłaty i prowizje

  Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą pożyczki.

  Możliwe jest pobierania kar za niewykonanie postanowień Umowy Inwestycyjnej oraz opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

 10. 10
  Do pobrania
KONTAKT
W celu uzyskania formularzy wniosków o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:
 • e-mail.: opolskie@alif.pl
 • tel.: (+48) 71 77 19 105
 • tel.: (+48) 71 77 19 104