Regionalna Pożyczka Obrotowa

NABÓR WNIOSKÓW ZAKOŃCZONY

______________________________________________________________________________

Agencja Leasingu i Finansów S.A.

jako Pośrednik Finansowy działający na podstawie umowy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. uzyskała środki z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek na rzecz MŚP z terenu województwa dolnośląskiego w ramach produktu finansowego Regionalna Pożyczka Obrotowa.

Regionalna Pożyczka Obrotowa finansowana będzie z wkładu Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o. w wysokości 7 000 000 zł. Wkład DFR ma charakter publiczny.

OSTRZEŻENIE PRZED PRÓBAMI OSZUSTWA

Za przygotowanie dokumentów związanych z udzieleniem pożyczki nie są pobierane żadne opłaty, wolne od opłat jest też postępowanie mające na celu analizę możliwości kredytowych pożyczkobiorców. Ostrzegamy przed próbami oszustwa i działalnością osób podających się za Pośredników Finansowych. Więcej na ten temat w Aktualnościach.

MŚP z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego (brak minimalnego okresu działania firmy).

Wartość pożyczki: max 500 000 zł

  • Okres finansowania: max 36 miesięcy, spłata w miesięcznych ratach
  • Bez karencji
  • Oprocentowanie obecnie: 2,87% – 5,87%

Oprocentowanie zmienne, ustalane z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających z Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych/ dyskontowych (2008/C 14/02), zależnie od wyników finansowych i zabezpieczeń.

Wydatki bieżące z wyłączeniem nakładów na rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz:

  • spłat zobowiązań publiczno-prawnych oraz zobowiązań wynikających z decyzji administracyjnych, prawomocnych wyroków sądowych,
  • finansowania celów nie związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą przez MŚP,
  • refinansowania oraz bieżącej obsługi pożyczek zaciągniętych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020,
  • finansowania działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych (z wyłączeniem napojów o zawartości alkoholu poniżej 18%, wytwarzanych na Dolnym Śląsku przez regionalnych producentów), treści pornograficznych, materiałów wybuchowych, broni i amunicji, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.
  • Weksel in blanco – obligatoryjnie.
  • Pozostałe zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.