Małopolska pożyczka dla Start-upów

dymek zółty

Agencja Leasingu i Finansów S.A.

działająca jako Instytucja Finansująca, zawarła w dniu 14.09.2017 r. Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

W związku z zawartą Umową realizowany jest projekt pod nazwą „Małopolska pożyczka”, którego celem jest wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP we wczesnej fazie rozwoju (Start-up), działających na terenie województwa małopolskiego. Wartość realizowanego projektu wynosi 8,9 mln zł, w tym wkład Funduszy Europejskich – 8 mln zł. Projekt został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Od 01.10.2017 r. rozpoczęliśmy nabór wniosków w ramach instrumentu finansowego
„Małopolska pożyczka dla Start-upów”.

 1. 1
  Adresaci wsparcia

  – Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
  – W początkowej fazie rozwoju (Start-up)
  – Z województwa małopolskiego

  MŚP
  nie więcej niż 250pracowników
  oraz
  nie więcej niż 50 mln Euro obrotu rocznego lub
  nie więcej niż 43 mln Euro rocznej sumy bilansowej

  Start-up

  MŚP działające na rynku w momencie zawarcia Umowy Inwestycyjnej nie dłużej, niż dwa lata od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej ustalanej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub na podstawie umowy spółki, przy czym zmianę formy prawnej przedsiębiorstwa uznaje się za kontynuację działalności gospodarczej.

  Dwuletni okres, o którym mowa powyżej liczony jest:

  – dla osób fizycznych – od daty rozpoczęcia wykonywania działalności określonej w CEIDG;

  – dla spółek cywilnych – od daty zawarcia umowy spółki;

  – dla spółek kapitałowych – od daty zawarcia umowy spółki;

  – dla pozostałych spółek handlowych – od daty rejestracji w KRS;

  – dla oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych – od daty rejestracji w KRS;

  – dla przedsiębiorstw zagranicznych – od daty zawarcia umowy spółki lub daty rejestracji w odpowiednim rejestrze, w zależności od konstrukcji prawnej przedsiębiorstwa zagranicznego;

  z zastrzeżeniem, że przekształcenie lub zmiana formy prawnej powyższych podmiotów, traktowana jest jako kontynuacja dotychczas prowadzonej działalności, a nie rozpoczęcie prowadzenia nowej działalności gospodarczej.

 2. 2
  Podstawowe parametry

  Wartość pożyczki: od 10 000 zł do 800 000 zł.

  Oprocentowanie (w skali roku), stałe w całym okresie finansowania:
  – 1,87% dla firm działających w obszarze „inteligentnych specjalizacji” lub na obszarze o niskiej aktywności gospodarczej
  – 1,87% + marża (marża min 4%, zależnie od sytuacji finansowej i poziomu zabezpieczeń), dla firm pozostałych

  Wkład własny nie jest wymagany.

  Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty pożyczki: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

  Maksymalny okres spłaty: max 84 miesiące, od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pierwszej transzy.

  Karencja – max 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia, karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

  Jedna firma może ubiegać się o max dwie pożyczki.

 3. 3
  Preferencje w finansowaniu

  Finansowanie z pomocą de minimis – oprocentowanie 1,87%.

  Przedsiębiorstwa:
  – działające w obszarze Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (nauki o życiu (life sciences); energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne; chemia; produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; elektrotechnika i przemysł maszynowy; przemysły kreatywne i czasu wolnego). Szczegółowy opis w pliku do pobrania.

  – działające na terenach o niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowki, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki).

 4. 4
  Przeznaczenie finansowania

  Pożyczka może być przeznaczona na przedsięwzięcia inwestycyjne na terenie województwa małopolskiego, realizowane przez MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, mające na celu wsparcie inwestycyjne i wspomaganie rozwoju kolejnych etapów dojrzałości gospodarczej przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju, w tym w szczególności:

  – inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług

  – rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny)

  – inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK)

  – przedsięwzięcia z zakresu dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (BAT – best available technology) – nowoczesne rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów działalności rynkowej w przedsiębiorstwach, wynikającą z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców (jako element kompleksowego projektu)

  – finansowanie kapitału obrotowego wyłącznie pod warunkiem, iż będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa oraz zgodne z wytycznymi KE w tym zakresie.

  Udział Jednostkowej Pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 5. 5
  Ograniczenia i wykluczenia finansowania

  Ograniczenia w finansowaniu

  Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % wypłaconych środków.

  Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać nie więcej niż dwie pożyczki.

  Wykluczenia finansowania

  Nie jest możliwe finansowanie:
  – wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

  – refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane;

  – refinansowanie jakichkolwiek pożyczek lub kredytów;

  – spłatę zobowiązań publiczno – prawnych;

  – finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych;

  – finansowanie zakupu udziałów lub akcji innego przedsiębiorstwa;

  – finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

  – finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

  – finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

  – finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

  – finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;

  – finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;

  – finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;

  – finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

 6. 6
  Procedura ubiegania się o pożyczkę

  Złożenie wniosku o pożyczkę osobiście lub pocztą (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówkach Partnerskich na terenie Małopolski).

  Ocena zdolności kredytowej.

  Decyzja kredytowa.

  Zawarcie Umowy Inwestycyjnej i ustanowienie zabezpieczeń (w siedzibie ALiF S.A. lub w Placówkach Partnerskich na terenie Małopolski).

  Wypłata pożyczki – max 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy (co oznacza, że pożyczka musi być wypłacona najpóźniej w tym terminie, możliwa jest wypłata w dniu następnym po podpisaniu umowy).

  Rozliczenie wydatków – max 90 dni od wypłaty pożyczki (ze względu na charakter inwestycji termin na rozliczenie może być przedłużony do max 180 dni).

  Kontrola wydatkowania środków.

 7. 7
  Zabezpieczenia

  – weksel in blanco – obligatoryjnie

  – zabezpieczenie na finansowanym środku trwałym (zastaw rejestrowy / przewłaszczenie)

  – hipoteka

  – poręczenie osoby fizycznej / spółki

  – dobrowolne poddanie się egzekucji przez dłużnika

  – przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej

  – cesja kontraktu

  – inne

  Zabezpieczenia dobierane są indywidualnie.

 8. 8
  Placówki Partnerskie

  Bank Spółdzielczy w Zatorze

  – Centrala32-640 Zator, ul. Różana 2
  – Oddział w Przeciszowie 32-641 Przeciszów, ul. Długa 4
  – Oddział w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim, ul. Piastowska 17

  AK-TRAILERS Justyna Buchta
  31-532 Kraków, ul. Jana Karola Chodkiewicza nr 5

 9. 9
  Opłaty i prowizje

  Nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z ich udostępnieniem i obsługą pożyczki.

  Możliwe jest pobierania opłat z tytułu odrębnie uregulowanych czynności windykacyjnych.

 10. 10
  Do pobrania
KONTAKT
W celu uzyskania formularzy wniosków o pożyczkę zapraszamy do kontaktu z naszym biurem:
 • e-mail.: malopolska@alif.pl
 • tel.: (+48) 71 77 19 105
 • tel.: (+48) 71 77 19 104